062 DEEL 1 - EN DAN ZULLEN ZE VASTEN IN DIE DAGEN

EN DAN ZULLEN ZE VASTEN

Het moment van de waarheid is aangebroken en geloof het of niet, we zijn in de laatste dagen. Toen onze Heer Jezus Christus op de aarde aan het werk was en door Judea, Jeruzalem en de omliggende steden heenliep, waren de mannen van Israël aan het vasten. Maar Zijn discipelen waren dat niet. De Farizeeën in Mattheüs 9:15 vroegen Jezus over zijn discipelen, waarom zijn niet vastten, terwijl andere Joden wel vastten. Jezus antwoordde: "------ en dan zullen zij vasten."

Bij een andere gelegenheid kwam de vader van een bezeten kind in Markus 9:29 of Mattheüs 17:21 naar Jezus toe; direct nadat hij was verheerlijkt op de berg. De vader zei dat hij zijn zoon voor verlossing had gebracht, maar dat zijn discipelen niet konden helpen. Jezus wierp de duivel uit en de jongen werd genezen. Zijn discipelen vroegen hem, waarom konden wij de jongen niet van deze demoon en ziekte verlossen? Jezus antwoordde en zei: "Deze soort kan nergens door uitgaan dan door te vasten en te bidden."

Jezus Christus predikte in Mattheüs 6:16-18 over het gedrag bij het vasten, zeggende: "En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden; want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon reeds hebben. Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd, en wast uw aangezicht; Opdat het van de mensen niet gezien worde, als gij vast, maar van uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.” Deze drie voorbeelden zijn prominent aanwezig in de leer van Jezus Christus. De enige die op zichzelf opvalt, is het veertig dagen vasten van onze Heer, waar we waardevolle lessen uit zullen trekken, voor onze goede en christelijke groei, vooral aan dit einde van het tijdperk. Hij maakte het woord van God tot de hoeksteen van het antwoord op de aanvallen van de duivel: 'er staat geschreven'.

De belangrijkste stuwkracht die alle ware gelovigen tot een leven van vasten roept hangt vooral samen met het feit dat Jezus Christus vandaag niet fysiek op de aarde is. Maar hij liet ons achter met Zijn woord dat niet faalt maar altijd vervult wat Hij heeft gezegd. Zijn woord keert niet ledig terug, maar vervult altijd wat de Heer verwacht. In dit geval zei Hij: "--- maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen zal worden weggenomen en dan zullen zij vasten." Jezus werd bijna tweeduizend jaar geleden weggenomen en de ware gelovigen wisten dat het de tijd was om te vasten; de apostelen deden het, omdat de bruidegom was weggenomen. Nu zal de bruidegom plotseling terugkomen, misschien 's ochtends,' s middags, 's avonds of ter middernacht (Mattheüs 25:1-13 en Lukas 12:37-40). Dit is eigenlijk echt de tijd om te vasten, omdat de bruidegom was weggenomen en op het punt staat terug te keren naar de getrouwe gelovigen. Vasten maakt deel uit van die getrouwheid. Dan zullen ze vasten.

"En dan zullen ze vasten", daar komt veel bij kijken. Dit komt omdat echte gelovigen de balans op moeten maken en prioriteiten moeten stellen, waaronder over de belangrijkste zaak van de Heere, het getuigen tot de verlorenen, voor hen stierf Christus immers. U moet een echt voorbeeld zijn van een gelovige, in gedachten, woord en daad. Dit is vaak moeilijk te bereiken als u uzelf niet verootmoedigt in het vasten en het lichaam onderwerpt aan de gehoorzaamheid van het woord van God. Bij de voorbereiding op de komst van de Heere moeten we vasten om ons te helpen, tot het verkrijgen van leiding, door het aangezicht van de Heer te zoeken.De duivel doet er alles aan om de ware gelovige af te leiden en te misleiden van hetgeen een trouwe gelovige op dit moment zou moeten doen. Op de aarde rouwen we, huilen we, lijden we, vasten we, hebben we berouw, getuigen we en dergelijke; maar wanneer de Heer komt om zijn bruid weg te nemen, zal dat het einde zijn van dingen als huilen en zelfs vasten. Dit is de tijd om te vasten, want hij zei: "Dan zullen zij vasten." Om te vasten tijdens de grote verdrukking is geen gehoorzaamheid meer nodig. Nu is het waarover de Heer zei, dan zullen zij vasten. Wanneer Hij komt en zijn bruid neemt, zal de deur worden gesloten en zal het vasten de Heere niet meer aanspreken. Bedenk dat de gelovige tot de Heere vast: "Dan zullen zij vasten."

En omdat u zich overgeeft aan het vasten en gebed, kunt u door God worden gebruikt, tot Zijn glorie, in het bevrijden van degenen in slavernij en door demonen getroffen of bezeten zijn. Dit maakt deel uit van het evangelie, volgens Markus 16:15-18 en Markus 9:29. Wanneer u vast, kunt u de spanning voelen tussen de druk van de duivel en de troost van de aanwezigheid van de Geest en het woord van God. Volgens koning David; ik heb mijn ziel vernederd met vasten, Psalmen 35:13. Veel mensen van God vastten omdat ze voor het aangezicht van de Heer wilden zijn en weg van de wereld, een afscheiding voor de Heer. In Lukas 2:25-37 diende de weduwe Anna, die vierentachtig jaar oud was, de Heere dag en nacht met vasten en gebeden, zij zag de Heer toegewijd zijn. Simeon kwam naar de tempel door een openbaring van de Heilige Geest om Jezus Christus te zien en toe te wijden.

Volgens 1 Koningen 19:8, stond hij (Elia) op en at en dronk en ging heen uit de kracht van dat voedsel, veertig dagen en veertig nachten naar Horeb, de berg van God. Daniël 9:3 luidt: "En ik stelde mijn aangezicht tot God, den Heere, om Hem te zoeken met het gebed, en smekingen, met vasten, en zak, en as." Vele andere mensen vastten in de bijbel om verschillende redenen en God antwoordde hen; zelfs koning Achab vastte (1 koningen 21:17-29) en God toonde hem genade. Koningin Esther vastte en bracht haar leven in gevaar en God antwoordde en verloste haar volk. De opname en de redding van de verlorenen zijn belangrijker dan alles wat u zich vandaag verder kunt voorstellen. Vasten is een onderdeel van godsvrucht, als het tot eer van God wordt gedaan. Mozes vastte veertig dagen, Elia vastte veertig dagen, en onze Heer Jezus Christus vastte veertig dagen. Deze drie kwamen bijeen op de berg der verheerlijking (Mark. 9:2-30, Luke 9:30-31) om zijn dood aan het kruis te bespreken. Aangezien zij vasten terwijl ze op de aarde waren, waarom vind u het dan iets ongelooflijks om regelmatig te moeten vasten terwijl we de dag naderen? "Dan zullen zij vasten," zei Jezus Christus. U moet vasten om u voor te bereiden op de opname.

Elke ware gelovige moet de bergtop beklimmen met vasten en gebed. Jezus Christus zei in Johannes 14:12: "Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.” Aangezien Jezus Christus vastte en alle profeten en apostelen en enkele oprechte gelovigen op deze reis van het geloof vastten; hoe kunt u dan een uitzondering zijn en toch mee willen delen in de glorie van de opname? Hij zei: "Dan zullen zij vasten", inclusief u aan deze einde der dagen. De opname is bijna als de verheerlijking. Er zal een verandering plaatsvinden en u moet erop voorbereid zijn en het vasten tot de Heer is een van die stappen. Vasten is in deze laatste dagen van essentieel belang om iemand te helpen zijn lichaam onderworpen te stellen aan een volledige gehoorzaamheid aan het woord van God.

Elk tijdperk heeft zijn beslissingsmoment. De Heer sprak tot elk gemeentetijdperk en ze hadden allemaal hun beslissingsmoment. Vandaag is ons beslissingsmoment en raad eens, vasten is een van de factoren die een rol zullen spelen, aan dit einde van het tijdperk en de terugkeer van de Heer. Onthoud dat de woorden: "Dan zullen zij vasten", nu nog meer tot leven komen. Vasten helpt u met vergeving, heiligheid en zuiverheid. Hoe vasten we dan, zou u uzelf vervolgens kunnen afvragen? 

  

062 DEEL 1 - EN DAN ZULLEN ZE VASTEN IN DIE DAGEN

 

download-pdf